687 Sayılı KHK ile getirilen SGK Primi ve Stopaj Gelir Vergisi Desteği

09.02.2017 tarih ve 29974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile 01.02.2017 tarihinden itibaren işe alındığı tarihten önceki son 3 ay içerisinde SGK'lı olmayan işsizler arasında işe alınan ve 2016/Aralık döneminde verilen SGK bildirgesine ilave alınan her işçi için,  günlük 22,22-¨’ye isabet eden sigorta prim tutarı (aylık azami 666,66-¨) 4447 sayılı işsizlik fonundan karşılanacaktır. Ayrıca bu işçilerden kesilen stopaj gelir vergisinin, asgari ücrete isabet eden tutarından AGİ düşüldükten sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmek suretiyle Hazinece karşılanacaktır.

Bu destek 31.12.2017 tarihine kadar devam edecektir. Bu destekten yaralanabilmek için aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermeleri, sigorta primlerini yasal süresinde ödemeleri, yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmeleri veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmemesi, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması gerekir.

Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.

            Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla, ŞENGÜN HUKUK.

 

 

Av. Ömer ŞENGÜN & Av. Seda ŞENGÜN