KDV Kanununda ve Uygulamalarında Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

27.01.2017 tarih ve 29961 sayılı resmi gazetede yayımlanan 6770 Sayılı Kanun ve  03.02.2017 tarih ve 29968 sayılı  resmi gazetede yayımlanan 2017/9759 sayılı BKK ile KDV Kanunu ve mevzuatında bazı  yeni değişikler yapılmıştır. Konjuktürel olarak ekonomiye canlılık getirmesi ve bazı mükelleflerin maddi sıkıntılarına katkıda bulunmak amacıyla alınan kararları maddeler halinde sıralarsak;

1- Yatırım Teşvik Belgesine sahip mükelleflere iade de yeni kolaylıklar sağlanmıştır.

03.02.2017 tarih ve 29968 sayılı resmi gazetede yayımlanan ve KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapan 10 seri nolu tebliğ ile İmalat Sanayisine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşlerinden dolayı ödenen ve

a) Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,

b) 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde,

talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunabilecektir.

2- Bazı mükellefler yılı içerisinde de KDV iadesi alabileceklerdir.

6770 Sayılı Kanunla KDV Kanunun 29. maddesinde yapılan değişiklikle daha önce, vergi ve SGK borçlarına yılı içerisinde mahsuben imkanı sağlanan KDV iadeleri için; sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemleri itibarıyla Maliye Bakanlığına yetki verilmiş bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı bu yetki çerçevesinde KDV Genel Uygulama tebliğinde değişiklik yapan 10 seri nolu tebliğ ile 01.01.2017 tarihinden itibaren indirimli oranda konut tesliminde bulunan mükelleflere yılı içerisinde iade alma hakkını vermiştir.

Örneğin 2017 yılı Ocak ve Mart ayında konut teslimi olan bir mükellef daha önce nakden iade almak için en az 2018 Ocak dönemi KDV beyannamesi ile iade talebinde bulunabiliyordu. Ancak şimdiki getirilen uygulama ile 2017 yılı Ocak ve Mart ayındaki konut teslimlerinden dolayı gerek ayrı ayrı ve gerekse her iki ay için nakden de olsa KDV iadesini alabilecektir. Tabi ki yılı içerisinde kısmen veya tamamen iade talep etmeyenler, eskiden olduğu gibi kalan kısımlarını ertesi yıl 24 Aralık'a kadar (en son Kasım dönemi KDV beyannamesi ile)  iade alabileceklerdir.

3- 150 m2 aşan konut teslimlerindeki % 8 KDV oranı süresi uzatılmıştır.

               Bilindiği üzere, 2016/9153 Sayılı BKK ile 2007/13033 sayılı BKK'na eklenen geçici 2'inci maddesi ile net alanı 150 m2 üzerinde ve KDV oranı % 18 olan konut teslimlerindeki KDV oranı 31.03.2017 tarihine kadar % 8'e düşürülmüştü. 

Bu defa bu süre, 2017/9759 sayılı BKK ile 30.09.2017 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılmıştır. Yani net alanı 150 m2 üzerinde olan konutların KDV oranı % 8 olacaktır ve bu mükellefler dilerlerse 08.09.2016 - 30.09.2017 tarihleri arası % 8 teslimleri için KDV iadesi de alabileceklerdir.

 

4- Büyükşehir Belediyesi olan yerlerdeki konut teslimdeki uygulanan kriterler değişmiştir.

Bilindiği üzere, daha önce lüks ve birinci sınıf konutlarda 150 m2'nin altında bile olsa % 1 oranında konut tesliminde bulunabilmek için, inşaat ruhsatının alındığı tarihte emlak vergisine esas olarak belediyelerce belirlenen arsa birim m2 rayiç bedelinin 500 TL'yi aşmaması gerekirdi. 500 TL ile 999,99 TL arasında olan konutların KDV oranı % 8 ve 1.000 TL'nin üzerinde olan konutların KDV oranı % 18 olarak uygulanmakta idi.

Bu defa 2017/9759 sayılı BKK ile, 01.01.2017 tarihinden itibaren inşaat ruhsatının alındığı tarihte emlak vergisine esas olarak belediyelerce belirlene arsa birim m2 rayiç bedelinin;

* 1.000 TL'nin altında kalması halinde KDV oranı % 1, 

* 1.000 ile 2.000 TL (2.000 dahil) arasında olması halinde KDV oranı % 8,

 ve 2.000 TL'nin üzerinde olması halinde KDV oranı % 18 olarak uygulanacaktır.


5- İndirimli oranda BKK ile belirlenen ve iadesi yapılmayan tutar düşürülmüştür.

Bilindiği üzere, indirimli vergi oranına tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili BKK ile belirlenen tutarı aşan tutar iade edilmekteydi ve tutar KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapan 9 seri nolu tebliğ ile 2017 yılı için 21.400 TL olarak belirlenmişti.

Ancak bu tutar 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2017 yılı için 10.000 TL olarak belirlenmiş ve ayrıca bu tutar 2016 yılında yapılan indirimli orana tabi işlemlerle ilgili 2017 yılında yapılacak yıllık iadelerde de uygulanabilecektir.

Yani daha önce 2016 yılı iadeleri için uygulanan  20.600 TL'lık tutar, henüz talepte bulunmayanlar için 10.000 TL olarak uygulanabilecektir.

 

7- Bazı ürünlerde KDV oranı % 1'e ve ÖTV oranı % 0'a düşürülmüştür.

2017/9759 sayılı BKK ile 03.02.2017 tarihinden başlamak üzere "Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri” ndeki KDV oranı % 1, ÖTV oranı % 0 olarak uygulanacaktır.

6- Bazı ürünlerde geçici olarak KDV oranı % 8'e ve ÖTV oranı % 0'a  düşürülmüştür.

2017/9759 sayılı BKK ile 03.02.2017 tarihinden başlamak üzere 30.04.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) aşağı listede belirtilen ürünlerde KDV oranı % 18 yerine % 8 olarak uygulanacaktır. Ancak bu ürünlere ait teslimler için, indirimli oran iadesi olarak dikkate alınamayacaktır.