Kiracının İki Haklı İhtar Nedeni ile Tahliyesinin Şartları

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davacılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
YARGITAY 6. Hukuk Dairesi 
Esas: 2012/4890 
Karar: 2012/8344 
 
KİRACININ İKİ HAKLI İHTAR NEDENİYLE TAHLİYESİNİN ŞARTLARI
SÜRESİZ KİRA SÖZLEŞMELERİNDE İKİ HAKLI İHTAR NEDENİYLE TAHLİYE UYGULANAMAYACAĞI
 
Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davacılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
 
Dava, iki haklı ihtar nedeni ile tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece yasal koşulları içermeyen noter ihtarnamelerine dayanak yapılarak açılan davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir. 
 
Taşınmaz kiraları hakkındaki 6570 Sayılı Yasanın 7/e maddesi uyarınca iki haklı ihtar nedeniyle açılacak tahliye davasının yerleşik içtihatlar uyarınca kira sözleşmesinin bitiminden itibaren bir ay içerisinde açılması zorunludur.
 
İki haklı ihtar nedeniyle açılan Davada tahliyeye karar verilebilmesi için kiracının bir kira yılı içerisinde iki haklı ihtara sebebiyet vermiş olması gerekir. İhtar tebliğinden sonra yapılan ödemeler iki haklı ihtarın oluşmasına engel teşkil etmez. Süresiz sözleşmelerde ve kira parasının yıllık ödenmesi gereken hallerde ve bir yıldan kısa süreli sözleşmelerde iki haklı ihtar oluşmaz. Anılan yasa maddesine göre tebliğ edilecek ihtarlarda B.K.nun 260.maddesinde öngörülen şekil şartı aranmaz.
 
Olayımıza gelince; 01.01.1990 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi hususunda taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Kira sözleşmesinde, kira bedellerinin her ayın birinci günü peşin olarak ödeneceği kararlaştırılmıştır. 
 
Davacı tarafın 01.01.2010-01.01.2011 kira yılı için gönderdiği 06.04.2010 keşide, 12.04.2010 tebliğ tarihli ihtar ile istenen Nisan 2010 ayı kira bedeli tebliğden sonra ödenmekle ihtar haklıdır. 31.08.2010 tarihli icra takibi ile Temmuz, Ağustos 2010 ayları kira bedellerinin ödenmesi istenmiş Ağustos ayı kira bedeli ödeme emri 03.09.2010 tarihinde davalıya tebliğ edildikten sonra 08.09.2010 tarihinde ödendiğinden bu ihtarda haklıdır. Bu durumda iki haklı ihtar olgusu gerçekleşmiştir.
 
Yukarıda ilke kararında açıklandığı gibi 6570 Sayılı Yasanın 7/e maddesinde özel olarak düzenlenen iki haklı ihtara dayalı davada tahliye istemi için gönderilen ihtarlarda ödeme süresinin belirtilmesi ve fesih iradesinin bildirilmesi şartı aranmaz. Zira 6570 Sayılı Yasanın 7/e maddesinde ihtar için herhangi bir şekil şartı öngörülmemiştir. Yazılı ve haklı olması yeterlidir. Mahkemece iki haklı ihtar olgusunun gerçekleştiğinin kabulü ile kiralananın tahliyesine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde noter ihtarlarında verilen bir günlük ödeme süreleri hukuki sonuç doğurmayacağından bahisle davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.
 
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır. 
 
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edenlere iadesine, 04.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.